Sylvain Hoffmann, Robert Urbé: Sozial Dimensioun vun der Kris

30/05/2020
VIDEO
AUDIO

Mam Direkter vun der Chambre des Salariés a mam Redakter vum Sozialalmanach vun der Caritas hu mer iwwert déi sozial Dimensioun vun der Kris geschwat.