Car Stories (10)

De Laurent Schandeler fiert e Ford T798 vun 1947.