Jean Huss: 2023: Fir eng besser Zukunft?

09/01/2023
Jean Huss: 2023: Fir eng besser Zukunft?
Play

D'Joer 2023 ass nach jonk. De fréieren Deputéierte Jean Huss profitéiert, fir d'Leit derzou opzefuerderen net alles ze gleewen, mee esou munches a Fro ze stellen a selwer nozedenken.