Collectors (3)

20/09/2021

Den Albert Nothum ass Phillumenist. Hie sammelt Fixfeier-Etiketten a Fixlueden an huet de Moment esou ëm déi 350.000 Stéck.