Episod 8 - David

Den David Borges mecht seng Léier am Logistikdepartement vun der Provençale zu Leideleng, a geet gläichzäiteg nach 2 Deeg an der Woch an d’Schoul.