Episod 8 - D’Samar

D’Samar Lehyani ass Hardware Developer bei Waagner Biro zu Rodange a schafft un neien Entwécklungen, déi an der Bühnentechnik agesat ginn.