Energie Tipps: Energie spuere beim Lëften

17/01/2023

Beim Lëften kann een net direkt Energie spueren, mee duerch richteg Lëfte verhënnert een dass ze vill Energie verbraucht gëtt.

Dobäi geet et an éischter Linn drëms d’Fiichtegkeet lass ze ginn, well ze vill fiicht ass net gesond. Zemools wann duerch dat naasst de Schimmel ufänkt ze wuessen.