Kanner verkloen d'Elteren

17/11/2021
Kanner verkloen d'Elteren
Play

Elteren hu vis-à-vis hire Kanner Flichten, deene se nokomme mussen. Geschitt dat net, da kann een, och als Kand, seng Elteren op d'Geriicht huelen.

iTunesSpotify