Wat bedeit lieweslänglech, wat kann een ufechten?

10/05/2022
Wat bedeit lieweslänglech, wat kann een ufechten?
Play

Wat muss een dann elo erfëlle fir méi fréi erëm zeréck an d'Fräiheet ze kommen?

iTunesSpotify