Episod 0: Wat leeft bei Ausgesat 2.0?

04/09/2023
Episod 0: Wat leeft bei Ausgesat 2.0?
Play

Am Nullepisod ginn d’Anouk an d’Rosa e Virgeschmaach dorop, wat iech hei an den nächste Woche bei der Tëlees-Emissioun AUSGESAT an hei am Podcast erwaart.