Episod 1 - Pit

De Pit Schumann ass Prozessingenieur am Groupe Gradel vun Elleng, spezialiséiert op Ultraliichtbau.