Episod 7 - Sven

De Sven Hilger ass responsabel fir de Verkaf un d’Privatclientèle beim Familljebetrib OST-Fenster vu Gréiwemaacher.