Episod 1 - Raphael

De Frantzen Raphael ass Schlässer bei der Firma Bois Brever zu Huldang.