Antimon - 2. Deel

Am Éislek zu Géisdref gouf zanter Gottgedenken no dem seelenen Äerz Antimon gebuddelt.