Hei Elei vum 7. Abrëll 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 4. Abrëll 2021