Episod 7 - Trisomie 21

Episod 7 - Trisomie 21
Play

Den 21.03.2021 war de Weltdownsyndromdag, Grond genuch fir mol méi genee ze froen: Wat ass Downsyndrom oder och Trisomie 21?

iTunesSpotify