Klimahelden Episod 2: Guy Spanier

De Guy Spanier ass zanter 25 Joer Klima- an Ëmweltberoder op der Gemeng Schëffleng.

Hie setzt sech also dofir an, dass d’Interesse vun der Ëmwelt an alle Projete mat berécksiichtegt ginn. Iwwert d’Jore konnt hie materliewe, wéi sech de Stellewäert vum Thema Nohaltegkeet geännert huet. Wou fréier villäicht méi perséinlech Iwwerzeegungsaarbecht gefrot war, sinn d’Hürden haut éischter administrativ.