Klimahelden Episod 6: Armin Neises

Mat senger Start-up "Waves" wëll hien d'CO2-Emissiounen an der Industrie reduzéieren.

Mat senger Software gëtt den Entreprisen erméiglecht, hiren CO2-Foussofdrock ze moossen an esou unzepassen, dass ee manner dovunner an Zukunft produzéiert.