Den Auteur Romain Butti

Invité: den Auteur Romain Butti, ausserdeem d'Expo "Figure in Print" an d'Assises sectorielles iwwer d'Rock/Pop/Electro/Hip Hop Musek zu Lëtzebuerg.