Apple Share
Nuetsschicht
Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen. Am Kader vun eiser Serie “Nuetsschicht” stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche fir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d Beruffswelt hei am Land, net funktionéiere géif.
Play

Play episode

Op der Nuetsschicht mat enger Hiewan
Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen. Am Kader vun eiser Serie “Nuetsschicht” stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche fir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d Beruffswelt hei am Land, net funktionéiere géif.