"Et ass een néierens méi anonym, ob ech elo akafe ginn oder op d'Tankstell"

06/09/2023

An deenen nächst Woche kache mir all Méindeg a Mëttwoch eng Pasta mat eise Politiker a Politikerinnen.