Den Tram

Gefuer ass en vun 1875 bis 1964. Fir d'éscht vum Päerd gezunn an dono ganz elektresch...

Bis e vum Bus ersat gouf. De ganz nostalgesche Bléck op 89 Joer Mobilitéitsgeschicht vun der Stad Lëtzebuerg.