Internationalen Dag vun de Kannerrechter

Den 20.November ass den internationalen Dag vun de Kannerrechter, 1989 vun der UN-Kannerrechtskonventioun an d'Liewe geruff. De Joé erkläert eis dé Rechter.