Episod 8: Surfen an de Sand-Dünen

29/09/2023

D'Nuecht hunn déi zwou Ekippen an hiren Zelter an der Wüüst verbruecht. Den Dag start sportlech an och duerno mussen d’Kandidaten e laangen Otem beweisen.