Episod 3: Turbulenze bei Team Giel?

22/09/2023

De Loïc hëlt mat eis d’Episode 5 a 6 ausernee mat Selbstreflexioun, Kritik, an och dem engen oder aneren Aha-Effekt géintiwwer Team-Partner a Géigner.