Hei Elei vum 22. September 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 19. September 2021