Reegel 14: Konsonanten um Enn vum Wuert

Et schreift een am Prinzip ëmmer dee Konsonant, deen een héiert? De Konsonant um Enn vum Wuert kann deemno jee no Fall wiesselen?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/