Reegel 12: De Konsonant h

De lëtzebuergeschen h muss een am Prinzip héieren, fir datt een e schreift. E gëtt net geholl, fir e Vokal laang ze maachen.

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/