Reegel 10: D’Konsonante k an z

Wou stinn de k an den z an de Wierder a wéi passen se sech dem kuerzen oder laange Vokal un?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/