Reegel 29 – Griichesch a laténgesch Wierder

Wat fir Elementer aus deenen zwou Sproochen liewen och am Lëtzebuergesche weider a wat gëllt bei Zesummesetzungen?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/