Reegel 3: Déi kuerz geschwate Vokalen a, i, o an u

Wat zeechent dee kuerze Vokal aus? A wéi passen d’Konsonanten sech un dee kuerze Vokal un?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/