Reegel 4: Déi laang geschwate Vokalen a, i, o an u

Wéi funktionéiert d’Zesummespill vum laange Vokal mat de Konsonanten hannendrun?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/