Reegel 5: De Vokal e: e an ee

Vu 4 e-Fäll, déi et am Lëtzebuergesche gëtt, ginn hei deen einfachen e an dee laangen ee beliicht.

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/