Reegel 6 - De Vokal e: é an ë

Hei ginn déi 2 e-Fäll opgegraff, déi nach iwweregbleiwen: den e mat Accent aigu an den e mat Treema.

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/