Reegel 7: Extrafall i an u virum r

Wat ass eigentlech mat deem schwaach gehéierten e, deen een a Wierder mat i virum r oder mat u virum r héiert?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/