Reegel 8: Extrafall ä virum r

Gëllt beim ä virum r déi selwecht Reegel ewéi beim i an u virum r? Oder huet den ä virum r eege Reegelen?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/