Reegel 28 – Englesch Wierder

Wéi wäit ginn englesch Wierder am Lëtzebuergesche schrëftlech iwwerholl? A wéini gräife lëtzebuergesch Reegelen och bei englesche Wierder?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/